Välkommen / Welcome

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant innan du fyller i din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.


Welcome to the SLS application system

If you are applying for grants from SLS for the first time, you will need to register here.

In the field where we ask for the register number of the institution/university, you can write "complement" if you are from a non-finnish university/institution.

Alla ansökningstyper

All application forms

För privatpersoner

Private persons

För organisationer

Organizations

Alla ansökningstyper

All application forms

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2022 Januari Idétävling för infrastrukturprojekt
Idéer till förslag på insamlings-, utgivnings- och digitaliseringsprojekt kan lämnas in. Förslagen ska beröra den svenska kulturen i Finland med anknytning till följande teman: ”1800-talets litteratur och författare”, ”finlandssvenska modernister” och ”hushåll och matkultur”. Idéskisserna ska gälla större projekthelheter. SLS verkställer idén med egna personresurser och/eller andra utomstående institutioner eller personer. Initiativtagarna kan men behöver inte bli involverade i projektet.
24.01 - 13.02.2022
2022 Februari Arbetsstipendium för doktorander
Du kan ansöka om forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen. Se ämnesområden.
01.02 - 28.02.2022
2022 Februari Arbetsstipendium för forskning på doktorsnivå
Enskilda forskare kan ansöka om stipendium eller understöd. Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning. Se ämnesområden.
01.02 - 28.02.2022
2022 Februari Arbetsstipendium för historik och dokumentation
Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium eller understöd för historiker över t.ex. kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia. Se ämnesområden.
01.02 - 28.02.2022
2022 Februari Understöd för resa, materiel och externa tjänster
Resestipendium kan beviljas akademiska forskare som ämnar besöka konferenser eller insamla forskningsmaterial samt personer som arbetar med historik och dokumentation för insamling av material.

Understöd för materiel och externa tjänster kan beviljas akademiska forskare samt personer eller organisationer för historik och dokumentation.
En koppling till det svenska i Finland måste finnas i forskningen eller i undersökningen för att kunna ansöka om resor, materiel och externa tjänster.

OBS! Här ansöks också om reseunderstöd i nordiska språk.

Se ämnesområden.
01.02 - 28.02.2022
2022 Februari Understöd för konferenser och seminarier
Understöd ges för arrangerandet av vetenskapliga konferenser och seminarier som har en koppling till det svenska i Finland. Se ämnesområden.
01.02 - 28.02.2022
2022 Februari Understöd för vetenskapliga tidskrifter
Medel kan ges för vetenskapliga tidskrifter utgivna på svenska språket i Finland eller Sverige eller för tvåspråkiga tidskrifter (svenska och finska) i Finland. Se ämnesområden.
01.02 - 28.02.2022
2022 Februari Stipendier för samhällsvetenskaplig publicering på svenska
Understöd kan sökas av enskilda, föreningar och andra organisationer. De ansökningar som rör specifika projekt prioriteras.
Medel kan sökas för publicering av samhällsvetenskaplig forskning med en uttrycklig relevans för det svenska i Finland och för följande ändamål:

-publicering på svenska av forskningsresultat som inte har publicerats tidigare (nypublicering)
-publicering på svenska av forskning som inte tidigare har publicerats på svenska (översättning av verk, kapitel eller artiklar till svenska)
-sammanställning och publicering av vetenskapliga forskningsöversikter på svenska
-redaktionella arbetsinsatser för att sammanställa antologier på svenska av nypublicerade eller översatta texter
- ersättning för eventuella kostnader i samband med anskaffning av upphovsrätt för ovan nämnd publicering.
01.02 - 28.02.2022