Välkommen!

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har tagit i bruk ett nytt stipendiehanteringssystem i augusti 2018. Gamla lösenord fungerar inte. Om du ännu inte har nollställt ditt lösenord, gör det här. Om du har tekniska problem kan du kontakta SLS per e-post på adressen forskning@sls.fi.
Alla
Individuell
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2019 Februari Stipendium ur Holger Frykenstedts stipendiefond
Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magistersavhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.
01.02 - 28.02.2019
2019 Februari Understöd för resa, materiel och externa tjänster
Resestipendium kan beviljas akademiska forskare som ämnar besöka konferenser eller insamla forskningsmaterial samt personer som arbetar med historik och dokumentation för insamling av material. Understöd för materiel och externa tjänster kan beviljas akademiska forskare samt personer eller organisationer för historik och dokumentation. En koppling till det svenska i Finland måste finnas i forskningen eller i undersökningen för att kunna ansöka om resor, materiel och externa tjänster. OBS! Här ansöks också om reseunderstöd i medicin och reseunderstöd i nordiska språk samt understöd för studier och praktik i skeppsbyggnad och understöd för vidare studier eller fortbildning i publicistik.
01.02 - 28.02.2019
2019 Februari Arbetsstipendium för akademisk forskning
Enskilda forskare och organisationer kan ansöka om stipendium eller understöd. Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen eller om du avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning. OBS! Här ansöks INTE om medel för publicering av samhällsvetenskaplig forskning på svenska. Det gör du under "historik och dokumentation".
01.02 - 28.02.2019
2019 Februari Understöd för vetenskapliga tidskrifter
Medel kan ges för vetenskapliga tidskrifter utgivna på svenska språket i Finland eller Sverige eller för tvåspråkiga tidskrifter (svenska och finska) i Finland.
01.02 - 28.02.2019
2019 Februari Medel för postdoktoral befattning
En ettårig postdoktoral befattning i svenska språket. Forskningen ska behandla svenskan i Finland. Befattningen kan sökas inom fem år efter disputationen. Befattningen förläggs till ett universitet i Finland.

En ettårig postdoktoral befattning i antingen litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper eller traditionsvetenskaper (etnologi och folkloristik). Forskningen ska behandla det svenska i Finland. Befattningen kan sökas inom fem år efter disputationen. Befattningen förläggs till ett universitet i Finland.

OBS! Du ska söka som organisation och inte som privatperson. Organisation = universitetets namn
01.02 - 28.02.2019
2019 Februari Understöd för konferenser och seminarier
Understöd ges för arrangerandet av vetenskapliga konferenser och seminarier som har en koppling till det svenska i Finland.
01.02 - 28.02.2019
2019 Februari Arbetsstipendium för historik och dokumentation
Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium eller understöd för historiker över t.ex. kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia samt för dokumentation och information inom miljövård och teknologi. OBS! Här ansöks om medel för publicering av samhällsvetenskaplig forskning på svenska.
01.02 - 28.02.2019
2019 Mars Forskningsprojekt omgång I
Medel för forskningsprojekt kan sökas av projektledare eller av enskilda forskare. Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga och de ska basera sig på renodlad vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.
01.03 - 29.03.2019