Välkommen / Welcome

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant innan du fyller i din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.


Welcome to the SLS application system

If you are applying for grants from SLS for the first time, you will need to register here.

In the field where we ask for the register number of the institution/university, you can write "komplettera" if you are from a non-finnish university/institution.Alla ansökningstyper

All application forms

För privatpersoner

Private persons

För organisationer

Organizations

Alla ansökningstyper

All application forms

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2021 September Arbetsstipendium för doktorander
Du kan ansöka om forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen. Stipendier kan sökas inom ekonomi, statistik, miljövård, teknologi, musikvetenskap, rättshistoria och teologi.
01.09 - 30.09.2021
2021 September Arbetsstipendium för forskning på doktorsnivå
Enskilda forskare kan ansöka om stipendium eller understöd inom ekonomi, statistik, miljövård, teknologi, musikvetenskap, rättshistoria och teologi. Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning.
01.09 - 30.09.2021
2021 September Arbetsstipendium för historik och dokumentation
Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium för dokumentation och information inom miljövård och teknologi.
01.09 - 30.09.2021
2021 September Understöd för resa, materiel och externa tjänster
Resestipendium kan beviljas akademiska forskare som ämnar besöka konferenser eller insamla forskningsmaterial samt personer som arbetar med historik och dokumentation för insamling av material.
Här ansöks även om reseunderstöd samt studier, fortbildning och praktik utomlands av: 1) Medicine studerande och -kandidater (von Troils minnesfond) och 2) Studerande i skeppsbyggnad (Engströms stipendiefond).
01.09 - 30.09.2021
2021 September Stipendium ur Frykenstedts fond
Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magistersavhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Apurahoja voivat hakea opinnoissaan menestyneet Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat.
Apurahaa voi hakea Suomen kulttuuria, 1700-luvun Ruotsia tai ruotsalaista romantiikkaa käsittelevään pro gradu -tutkielmaan.
01.09 - 30.09.2021
2021 September Svenska språkets fortbestånd
Understöd beviljas för att främja det svenska språkets fortbestånd i Finland till institutioner eller projekt som stöder det svenska språket bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för finlandssvenska strävanden i vårt samhälle.
01.09 - 30.09.2021
2021 September Understöd för tryckningsbidrag
Bidrag ges för utgivning av vetenskapliga och populärvetenskapliga verk skrivna på svenska samt för skönlitterära och biografiska verk skrivna på svenska färdiga att ges ut i tryckt eller digital form. OBS! Understöd ges inte för festskrifter.
01.09 - 30.09.2021
2021 September Stipendier och understöd för musik och bildkonst
Stipendier och understöd kan sökas för:
1) publicering av verk om Fredrik Pacius och omfattande framföranden av Pacius verk och annan verksamhet i Pacius anda till personer eller organisationer.
2) tonsättningskonst som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.
3) bildkonst, måleri, skulptur och grafik som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.
01.09 - 30.09.2021